mcPrezentacija evidencije pla?anja MobiCash aplikacije

KORISNIK vrši prijenos prema KORISNIKU - putem mobitela

Evidencija pla?anja
slanje i preuzimanje sredstava

Obostrana potvrda za prijenos sredstava putem mobitela

mc

 

skriveni sadržaj 1

 skriveni sadržaj 2

 

Opis dolazi uskoro...
prijenos1

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj ?etveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

prijenos22

2. Unos korisni?kog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisni?ki broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno u?initi samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slu?aju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

prijenos3

3. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu ?e se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos.

“Iznos na ra?unu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem ra?unu.

“Slanje – PRIJENOS"
- Prijenos s ra?una na ra?un

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog ra?una

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

prijenos4

4. Prijenos sredstava

-Ako Želite prenijeti sredstva na drugi ra?un,
odaberite “Slanje – PRIJENOS”. - Potrebno je unijeti Korisni?ki broj primatelja,

- Nakon toga se automatski prikazuje ime primatelja.

- Zatim unesite iznos koji želite prenijeti na primateljev ra?un
(pri pisanju broja koristite decimalnu to?ku).

- Na kraju se upisuje razlog prijenosa
(dovoljna je jedna, maksimalno dvije rije?i).

- Prijenos se pokre?e klikom na tipku
“Slanje”,

- Prekida se tipkom “Odustani”.

prijenos5

5. Kraj transakcije prijenosa

- Ako su svi podaci ispravno upisani, pojavit ?e se obavijest da je transakcija uspjela.

- Prikazat ?e se novo stanje ra?una i dnevni limit.

- Kliknite na “OK”.

- Ukoliko se pojavi obavjest da transakcija nije uspjela,

- Vratite se na po?etno stanje i pokušajte ponovo

Mogu?i razlozi neuspjele transakcije
- nema signala
- jako slab signal (spor signal)
- spora brzina interneta
- nema sredstava na ra?unu
- pogre[no upisivanje podataka
(pritisak na dvije tipke I sl.)
- možda ste pre-brzi (pri?ekajte dvije min. )

gotovoprijenos6.png

6. Primanje i preuzimanje sredstava

Da biste primili sredstva poslana na Vaš ra?un, odaberite opciju “Preuzmi – PRIJENOS”.

- Opcija ?e biti dostupna samo u slu?aju da je izvršena uplata prema Vašem ra?unu; u suprotnom, prikazat ?e se poruka “Trenutno nema uplata”.

- Ukoliko je uplata izvršena, na ekranu ?e se prikazati podaci o pošiljatelju, poslani iznos i razlog transakcije.

- Kako biste prihvatili uplatu, kliknite na “Prihvatiti”;

- Ukoliko ne želite prihvatiti uplatu, kliknite na “Odbiti”.

prijenos5

7. Prikaz iznosa na ra?unu

- Opcija “Iznos na ra?unu” prikazat ?e stanje Vašeg ra?una i dnevni limit koji se može prenijeti.

Prikaz dnevnog limita

- Dnevni limit sami odre?ujete prilikom u?lanjenja u MobiCash sustav.
- Dnevni limit možete mjenjati po želji.
- Dnevni limit resetira se svaki dan oko 24 sata, tako da novi dan po?inje s novim stanjem limita

gotovoprijenos8.png

8. Popis svih transakcija

- Opcija “Popis transakcija” prikazat ?e sve obavljene transakcije.
Mogu?e je odabrati više oblika prikaza popisa prijenosa:
1.Svi prijenosi – dolazni i odlazni,
– prihva?eni i odbijeni
2.Samo poslani prijenosi
3.Samo odbijeni prijenosi

- Polja “Odbio sam” i “Odbili su”
predstavljaju legendu, odnosno kojom su bojom ozna?ene koje transakcije.

- Mogu?e je i ograni?iti koli?inu vidljivih popisa, na na?in da:
1.Pokaže samo posljednje prijenose, ?iju koli?inu prikaza odre?ujete sami, ili.
2.Pokaže prijenose koji su obavljeni izme?u odre?enih datuma

- Klikom na “Prikaz” prikazuje se popis prijenosa prema odabranim postavkama,

- Dok se klikom na “Odustani” vra?ate na glavni po?etni izbornik.


prijenos5

9. Prikaz svih transakcija

- Nakon što ste odabrali “Prikaz”, pokazat ?e se popis prijenosa prema postavkama koje ste sami odabrali.

- Svaki je prijenos ozna?en odgovaraju?om bojom; u gornjem redu nalazi se legenda koja objašnjava što pojedina boja predstavlja.
Polja su:
1.Korisni?ki broj pošiljatelja
2.Ime pošiljatelja
3.Preneseni iznos
4.Datum izvršenja prijenosa
5.Razlog prijenosa

prijenos

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuje mogu?nost preuzimanja sredstava.

- Kliknite na “Preuzimanje”.

prijenos

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una

- Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio odre?eni iznos sa svog MobiCash ra?una, na Partnerovom mobitelu to ?e biti vidljivo kako je prikazano na slici.

- Partner ima mogu?nost prihvatiti ili odbiti prijenos.

- Pritisnite na tipku “Prihvatiti”.

prijenos

3. Kraj Prijenosa

- Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una može se pritiskom na “Izlaz” vratiti na prvi korak aplikacije.

Provjera prijenosa

prijenos

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuju mogu?nosti: “Preuzimanje”, “Popis prijenosa” i “Izlaz”.

- Kliknite na “Popis prijenosa”.

prijenos

5. Odabir Perioda Prijenosa

- Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa.

- Kliknite na “Prikaz”.

prijenos

6. Prikaz Prijenosa

- Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na “Povratak” na svojem ure?aju vratiti na prethodni korak aplikacije.

Opis dolazi uskoro...

11

1. Prvo pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj ?etveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

33

2. Unos korisi?kog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisni?ki broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno u?initi samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slu?aju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

44

3. Potvrda popusta

- Na ekranu ?e se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCashPopust.

- Možete odabrati potvrdu za popust koji želite ostvariti,
“Potvrda za POPUST”

- Provjeriti dosad ostvarene popuste,
“Provjera POPUSTA”

- Pogledati zapisanu povijest,
“Prikaz POVJESTI”.

- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCashPopust.


66

4. Ostvarenje popusta

Unos korisi?kog broja davatelja popusta - Ukoliko želite ostvariti popust na kupovinu kod odre?enog Partnera,

- Odaberite opciju
“Potvrda za POPUST”.

- Potrebno je unijeti korisnicki broj primatelja (Partnera) kako bi se potvrda registrirala.

- Korisni?ki broj Partnera možete vidjeti pored prepoznatljive MobiCash naljepnice; ako ona nije vidljiva, upitajte Partnera za broj.

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili da ste ?lan.

77

5. Potvrda statusa ?lana

- Ukoliko je potvrda uspješna, prikazat ?e se kontrolni broj koji ?e Partner mo?i vidjeti na svom tabletu.

- Na ovaj na?in Partner provjerava Vaše ?lanstvo u MobiCash sustavu.

- Nakon što se Partner uvjeri da se kontrolni brojevi podudaraju, popust ?e vam biti odobren.


66

6. Provjera popusta

Provjera aktivnosti ?lanstva

- Opcija “Provjera POPUSTA” prikazat ?e popis primatelja (Partnera) uz odgovaraju?e kontrolne brojeve potvrda.

- Klikom na “Povratak” vra?ate se na glavni izbornik.

77

7. Prikaz povjesti

Po zatraženim popustima
- Opcija “Povijest” prikazat ?e popis svih provjera koje ste napravili, odnosno povjest ostvarenih popusta kod odre?enih Partnera.

prijenos

1. MobiCash Partner

- Nakon što je Korisnik potvrdio svoje ?lanstvo putem aplikacije MobiCash Korisnik, Partner na mobitelu ulazi u aplikaciju i dobiva stanje kao što je prikazano na slici.

- Klikom na “Osvježiti” pojavljuje se ?lan i pored njega kontrolni broj.

prijenos

2. MobiCash Partner - Provjera ?lanstva

- Kontrolni broj mora biti identi?an kao i onaj prikazan u Korisnikovoj aplikaciji prilikom identifikacije.

- Nakon provjere Korisnikovog ?lanstva Partner na mobitelu pritisne gumb “Poništi” , te se na ekranu pojavljuje prikaz kao na slici u prvom koraku.

 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku