mcPrezentacija evidencije pla?anja MobiCash aplikacije

KORISNIK vrši prijenos prema PARTNERU - putem mobitela ili tableta
mc

skriveni sadržaj 1

alt
alt
skriveni sadržaj 2
mc

skriveni sadržaj 1

alt
alt
skriveni sadržaj 2

Opis dolazi uskoro
prijenos1

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj ?etveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

prijenos22

2. Unos korisni?kog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisni?ki broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno u?initi samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slu?aju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

prijenos3

3. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu ?e se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos.

“Iznos na ra?unu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem ra?unu.

“Slanje – PRIJENOS"
- Prijenos s ra?una na ra?un

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog ra?una

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

prijenos4

4. Prijenos sredstava

-Ako Želite prenijeti sredstva na drugi ra?un,
odaberite “Slanje – PRIJENOS”. - Potrebno je unijeti Korisni?ki broj primatelja,

- Nakon toga se automatski prikazuje ime primatelja.

- Zatim unesite iznos koji želite prenijeti na primateljev ra?un
(pri pisanju broja koristite decimalnu to?ku).

- Na kraju se upisuje razlog prijenosa
(dovoljna je jedna, maksimalno dvije rije?i).

- Prijenos se pokre?e klikom na tipku
“Slanje”,

- Prekida se tipkom “Odustani”.

prijenos5

5. Kraj transakcije prijenosa

- Ako su svi podaci ispravno upisani, pojavit ?e se obavijest da je transakcija uspjela.

- Prikazat ?e se novo stanje ra?una i dnevni limit.

- Kliknite na “OK”.

- Ukoliko se pojavi obavjest da transakcija nije uspjela,

- Vratite se na po?etno stanje i pokušajte ponovo

Mogu?i razlozi neuspjele transakcije
- nema signala
- jako slab signal (spor signal)
- spora brzina interneta
- nema sredstava na ra?unu
- pogre[no upisivanje podataka
(pritisak na dvije tipke I sl.)
- možda ste pre-brzi (pri?ekajte dvije min. )

gotovoprijenos6.png

6. Primanje i preuzimanje sredstava

Da biste primili sredstva poslana na Vaš ra?un, odaberite opciju “Preuzmi – PRIJENOS”.

- Opcija ?e biti dostupna samo u slu?aju da je izvršena uplata prema Vašem ra?unu; u suprotnom, prikazat ?e se poruka “Trenutno nema uplata”.

- Ukoliko je uplata izvršena, na ekranu ?e se prikazati podaci o pošiljatelju, poslani iznos i razlog transakcije.

- Kako biste prihvatili uplatu, kliknite na “Prihvatiti”;

- Ukoliko ne želite prihvatiti uplatu, kliknite na “Odbiti”.

prijenos5

7. Prikaz iznosa na ra?unu

- Opcija “Iznos na ra?unu” prikazat ?e stanje Vašeg ra?una i dnevni limit koji se može prenijeti.

Prikaz dnevnog limita

- Dnevni limit sami odre?ujete prilikom u?lanjenja u MobiCash sustav.
- Dnevni limit možete mjenjati po želji.
- Dnevni limit resetira se svaki dan oko 24 sata, tako da novi dan po?inje s novim stanjem limita

gotovoprijenos8.png

8. Popis svih transakcija

- Opcija “Popis transakcija” prikazat ?e sve obavljene transakcije.
Mogu?e je odabrati više oblika prikaza popisa prijenosa:
1.Svi prijenosi – dolazni i odlazni,
– prihva?eni i odbijeni
2.Samo poslani prijenosi
3.Samo odbijeni prijenosi

- Polja “Odbio sam” i “Odbili su”
predstavljaju legendu, odnosno kojom su bojom ozna?ene koje transakcije.

- Mogu?e je i ograni?iti koli?inu vidljivih popisa, na na?in da:
1.Pokaže samo posljednje prijenose, ?iju koli?inu prikaza odre?ujete sami, ili.
2.Pokaže prijenose koji su obavljeni izme?u odre?enih datuma

- Klikom na “Prikaz” prikazuje se popis prijenosa prema odabranim postavkama,

- Dok se klikom na “Odustani” vra?ate na glavni po?etni izbornik.


prijenos5

9. Prikaz svih transakcija

- Nakon što ste odabrali “Prikaz”, pokazat ?e se popis prijenosa prema postavkama koje ste sami odabrali.

- Svaki je prijenos ozna?en odgovaraju?om bojom; u gornjem redu nalazi se legenda koja objašnjava što pojedina boja predstavlja.
Polja su:
1.Korisni?ki broj pošiljatelja
2.Ime pošiljatelja
3.Preneseni iznos
4.Datum izvršenja prijenosa
5.Razlog prijenosa

prijenos

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuje mogu?nost preuzimanja sredstava.

- Kliknite na “Preuzimanje”.

prijenos

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una

- Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio odre?eni iznos sa svog MobiCash ra?una, na Partnerovom mobitelu to ?e biti vidljivo kako je prikazano na slici.

- Partner ima mogu?nost prihvatiti ili odbiti prijenos.

- Pritisnite na tipku “Prihvatiti”.

prijenos

3. Kraj Prijenosa

- Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una može se pritiskom na “Izlaz” vratiti na prvi korak aplikacije.

Provjera prijenosa

prijenos

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuju mogu?nosti: “Preuzimanje”, “Popis prijenosa” i “Izlaz”.

- Kliknite na “Popis prijenosa”.

prijenos

5. Odabir Perioda Prijenosa

- Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa.

- Kliknite na “Prikaz”.

prijenos

6. Prikaz Prijenosa

- Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na “Povratak” na svojem ure?aju vratiti na prethodni korak aplikacije.

PopustPartner1

1. MobiCash Partner

Nakon što je Korisnik potvrdio svoje ?lanstvo putem aplikacije MobiCash Korisnik, Partner na tabletu ulazi u aplikaciju i dobiva stanje kao što je prikazano na slici. Klikom na OSVJEŽI pojavljuje se ?lan i pored njega kontrolni broj.

PopustPartner2

2. MobiCash Partner - Provjera ?lanstva

Kontrolni broj mora biti identi?an kao i onaj prikazan u Korisnikovoj aplikaciji prilikom identifikacije. Nakon provjere Korisnikovog ?lanstva Partner na tabletu pritisne gumb PONIŠTI, te se na ekranu pojavljuje prikaz kao na slici u prvom koraku.

Opis Evidecija-Prijenos
PartnerPopust2

1. Prijava

MobiCash Evidencija je aplikacija koja evidentira pla?anje ra?una. Nalazi se na Partnerovom tabletu. Nakon pokretanja aplikacije Korisnik se prijavljuje u sustav.

PartnerPopust2

2. Unos Korisni?kog broja

Korisnik unosi svoj korisni?ki broj.

PartnerPopust2

3. Unos PIN-a

Korisnik unosi svoj jedinstveni PIN.

PartnerPopust2

4. Prikaz stanja ra?una

Nakon prijave prikazuje se stanje Korisnikovog ra?una, broj KunaZaKlik BOD-ova, te dnevni limit. Da bi Korisnik izvršio pla?anje nastavlja dalje na Evidencija prijenosa.

PartnerPopust2

5. Prijenos i odgoda pla?anja

Korisnik unosi iznos te nastavlja dalje pritiskom na OK.
Ako se vrši odgoda pla?anja, Korisnik unosi 50% od iznosa na ra?unu. Ostalih 50% pla?a na licu mjesta gotovinom.

PartnerPopust2

6. Prikaz novog stanja ra?una

Ukoliko je prijenos uspješan, na ekranu se pojavljuje obavijest o odra?enom prijenosu, novo stanje ra?una, broj KunaZaKlik BOD-ova i dnevni limit. Klikom na OK vra?amo se na prvi korak aplikacije.

Preuzimanje sredstava


PartnerPrijenos1

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

Partner na tabletu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos. Na ekranu se pojavljuje mogu?nost preuzimanja sredstava. Kliknite na PREUZIMANJE.

PartnerPrijenos2

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una

Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio odre?eni iznos sa svog MobiCash ra?una, na Partnerovom tabletu to ?e biti vidljivo kako je prikazano na slici. Partner ima mogu?nost prihvatiti ili odbiti prijenos. Pritisnite na tipku PRIHVATITI.

PartnerPrijenos3

3. Kraj Prijenosa

Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash ra?una može se pritiskom na IZLAZ vratiti na prvi korak aplikacije.


Provjera prijenosa


PartnerPrijenos3

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

Partner na tabletu pokre?e aplikaciju MobiCash Prijenos. Na ekranu se pojavljuje mogu?nost preuzimanja sredstava. Kliknite na POPIS PRIJENOSA.

PartnerPrijenos3

5. Odabir Perioda Prijenosa

Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa. Kliknite na PRIKAZ.

PartnerPrijenos3

6. Prikaz Prijenosa

Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na tipku za povratak na svojem Android ure?aju vratiti na prijašnji korak aplikacije.

Opis Poklon

Registracija novog Korisnika


RegistracijaTablet3

1. Registracija novog Korisnika

MobiCash Poklon aplikacija, osim nagra?ivanja Kupaca ima mogu?nost i registracije novih Korisnika.

Ukoliko još niste u MobiCash sustavu na Partnerovom tabletu možete izvršiti Registraciju.

RegistracijaTablet1

2. Unos podataka Korisnika

Nakon pritiska na tipku REGISTRACIJA zapo?nite s unosom svojih podataka, te u nastavku pritisnite OK.

Vrlo je bitno da unesete valjanu e-mail adresu, jer ?e Vam biti poslani podaci za Registraciju na na KunaZaKlik portalu gdje možete pratiti svoj MobiCash ra?un i transakcije.

RegistracijaTablet2

3. Uspješna registracija

Na ekranu ?e se pojaviti potvrda o uspješnoj registraciji. U isto vrijeme dobivate Korisni?ki broj i Vaš jedinstveni PIN. Pritiskom na tipku OK vratit ?e te se na po?etak aplikacije.Korištenje MobiCash Aplikacije


PartnerTabletPoklon1

1. Login

Nakon što ste aktivirani u MobiCash sustavu logirajte se pritiskom na tipku LOGIN.

PartnerTabletPoklon2

2. Unos korisni?kog broja i PIN-a

Korisnik unosi svoj korisni?ki broj i PIN te Partner nastavlja dalje ispunjavati podatke.

PartnerTabletPoklon3

3. Broj ra?una

Partner upisuje broj ra?una i OK.

PartnerTabletPoklon4

4. Iznos ra?una

Nakon toga upisuje se iznos ra?una i OK.

PartnerTabletPoklon5

5. Kona?ni iznos ra?una

Na dnu menija pojavljuje se kona?ni iznos ra?una. Za nastavak je potrebno pritisnuti OK. Ukoliko Korisnik ima BOD-ove koje je stekao 'klikanjem' na portalu KunaZaKlik, a želi ih iskoristiti, onda prije nastavka dalje Partner mora dodati i Korisnikove BOD-ove.

PartnerTabletPoklon6

6. Dodatni BOD-ovi

Prikazan je broj BOD-ova koje Korisnik ima pravo iskoristiti. Potrebno je uklju?iti kva?icu pokraj ku?ice gdje piše Iskoristi. Kona?an iznos ra?una se automatski smanjuje za broj iskorištenih BOD-ova. Nakon toga OK.

PartnerTabletPoklon7

7. Uspješna registracija ra?una

Ukoliko su svi podaci pravilno unešeni, na zaslonu ?e se pojaviti obavijest da je registracija ra?una uspješna. Tako?er ?e na ekranu biti prikazano staro i novo stanje, odnosno koliko je Korisnik novaca potrošio kod odre?enog Partnera. Partner samim time vodi evidenciju o Korisnikovoj potrošnji na njegove usluge i proizvode.

Opis Reklama
MCReklama1

Reklama

Aplikacija MobiCash Reklama daje svakom Partneru mogu?nost da reklamira ostale Partnere i njihove usluge u svom prostoru. Fotografije proizvoda i usluga postavlja administrator MobiCash sustava.

MCReklama2

Reklama

Ulaskom u aplikaciju MobiCash Reklama na tabletu korisnici mogu pregledati proizvode i usluge susjednih Partnera.

 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku