MOBICASH UKLJU?UJE NEKOLIKO VRSTA
 USLUGA PUTEM MOBITELA I TABLETA  ZA KORISNIKE: MobiCash Korisnik
- Usluga putem MOBITELAMC Korisnik 

1. MobiCash Korisnik - Popust

Spojite se s mobitelom,
odvojite se od nov?anika!

Aplikacija kojom možete potvrditi svoje ?lanstvo u MobiCash sustavu i zatražiti popuste kod Partnera.
Ova aplikacija služi za potvr?ivanje ?lanstva Korisnika u grupaciji GroupMobiCash.

- Korisnik putem mobitela potvr?uje svoje ?lanstvo u MobiCashu da bi nadalje mogao zatražiti dodatne popuste kod Partnera
- Partner na tabletu dobiva pozitivnu obavijest ukoliko je Korisnik aktivan ?lan
- ukoliko Korisnikovo ?lanstvo nije potvr?eno, on ne ispunjava uvjete i ne može koristiti nikakve popuste kod Partnera
-ovom aplikacijom pla?anje nije mogu?e ali je mogu?e ostvarivanje popusta kod Partnera (ukoliko su ostvareni uvjeti za to)

Svaki Korisnik nakon u?lanjenja u MobiCash sustav može preuzeti MobiCash aplikaciju sa Google Play-a. Nakon preuzimanja aplikacije Korisnik ima pravo zatražiti popust kod Partnera.
Detaljnije o preuzimanju i radu aplikacije možete pro?itati ovdje.

 

MC Korisnik 

2. MobiCash Korisnik - Potvrda Popusta

Partneri, provjerite na mobitelu ?lanstvo svojih Korisnika i nagradite ih dodatnim popustima na svoje proizvode i usluge.

Ova aplikacija služi isklju?ivo za potvr?ivanje ?lanstva korisnika, odnosno provjere da li je pojedini Korisnik ?lan grupacije GroupMobiCash.

- Korisnik putem mobitela potvr?uje svoje ?lanstvo u MobiCashu
- Partner na mobitelu dobiva pozitivnu obavijest ukoliko je Korisnik aktivan ?lan
- ukoliko Korisnikovo ?lanstvo nije potvr?eno, on ne ispunjava uvjete i ne može koristiti nikakve popuste kod Partnera.

Svaki Partner nakon u?lanjenja u MobiCash sustav dobiva besplatno MobiCash aplikaciju nakon što kupi mobitel. Promotivne cijene mobitela možete vidjeti u našoj Aktualnoj ponudi. Mobitel omogu?uje svakom Partneru vo?enje evidencije o potrošnji i aktivnosti Korisnika, te odobravanje popusta.

 

MC Prijenos

3. MobiCash Korisnik - Prijenos

Jednostavna i sigurna kupovina proizvoda na WebShopu + dodatni popust za ?lanove MobiCash.
Odre?ivanje dnevnog limita na MobiCash ra?unu i kontrola potrošnje najmla?ih ?lanova u obitelji
.
Svaki Korisnik može koristiti ovu aplikaciju za mobilno pla?anje ukoliko ispunjava uvjete za pla?anje.
Uvjeti za korištenje MobiCash mobilne aplikacije:
- ?lanstvo i registracija u MobiCash sustavu
- depozit;
1. depozit kao gotov novac
2. depozit kao sklopljena polica životnog osiguranja

Primjer korištenja aplikacije kod kupovine proizvoda s WebShopa:
Posebnost ove aplikacije je pla?anje proizvoda prilikom dostave, odnosno na samom ku?nom pragu, nakon što Korisnik pregleda proizvod. Korisnik naru?uje proizvod sa WebShopa. Paket mu dolazi na adresu. Dostavlja? kod sebe ima PC tablet kao sredstvo prijenosa, tj. pla?anja. Korisnik preuzima paket, pregledava ga. Ukoliko je zadovoljan proizvodom, pla?a mobitelom putem MobiCash aplikacije. U istom trenutku Partnerov dostavlja? na svom PC tabletu potvr?uje prijenos sredstava sa Korisnikovog MobiCash ra?una na Partnerov MobiCash ra?un.
Ovim je kupovina završena; Korisnik je kupio željeni proizvod, a Partner je realizirao prodaju i dobio zadovoljnog Korisnika.

Detaljniji opis MobiCash Prijenosa prikazan je u Korištenju aplikacije.


 
MC Korisnik 

4. MobiCash Korisnik - Potvrda Prijenosa

Jednostavna i sigurna kupovina proizvoda na WebShopu + dodatni popust za ?lanove MobiCash.
Odre?ivanje dnevnog limita na MobiCash ra?unu i kontrola potrošnje najmla?ih ?lanova u obitelji
.

Svaki Korisnik može koristiti ovu aplikaciju za mobilno pla?anje ukoliko ispunjava uvjete za pla?anje.
Uvjeti za korištenje MobiCash mobilne aplikacije:
- ?lanstvo i registracija u MobiCash sustavu
- depozit;
1. depozit kao gotov novac
2. depozit kao sklopljena polica životnog osiguranja

Primjer korištenja aplikacije kod kupovine proizvoda s WebShopa:
Posebnost ove aplikacije je pla?anje proizvoda prilikom dostave, odnosno na samom ku?nom pragu, nakon što Korisnik pregleda proizvod. Korisnik naru?uje proizvod sa WebShopa. Paket mu dolazi na adresu. Dostavlja? kod sebe ima mobitel kao sredstvo prijenosa, tj. pla?anja. Korisnik preuzima paket, pregledava ga. Ukoliko je zadovoljan proizvodom, pla?a mobitelom putem MobiCash aplikacije. U istom trenutku Partnerov dostavlja? na svom mobitelu potvr?uje prijenos sredstava sa Korisnikovog MobiCash ra?una na Partnerov MobiCash ra?un.
Ovim je kupovina završena; Korisnik je kupio željeni proizvod, a Partner je realizirao prodaju i dobio zadovoljnog Korisnika.

Detaljniji opis MobiCash Prijenosa prikazan je u Korištenju aplikacije.

 

 

ZA PARTNERE: MobiCash Partner
- Usluga putem TABLETA

 

tablet Popust

1. MobiCash Partner - Popust

Partneri, provjerite na PC tabletu ?lanstvo svojih Korisnika i nagradite ih dodatnim popustima na svoje proizvode i usluge.

Ova aplikacija služi isklju?ivo za potvr?ivanje ?lanstva korisnika, odnosno provjere da li je pojedini Korisnik ?lan grupacije GroupMobiCash.
- Korisnik putem mobitela potvr?uje svoje ?lanstvo u MobiCashu
- Partner na tabletu dobiva pozitivnu obavijest ukoliko je Korisnik aktivan ?lan
- ukoliko Korisnikovo ?lanstvo nije potvr?eno, on ne ispunjava uvjete i ne može koristiti nikakve popuste kod Partnera

Svaki Partner nakon u?lanjenja u MobiCash sustav dobiva besplatno MobiCash aplikaciju nakon što kupi tablet. Promotivne cijene tableta možete vidjeti u našoj Aktualnoj ponudi. Tablet omogu?uje svakom Partneru vo?enje evidencije o potrošnji i aktivnosti Korisnika, odobravanje popusta i reklamiranje drugih Partnera i njihovih usluga na svom tabletu.

 

 

tablet Evidencija 

2. MobiCash Partner - Evidencija prijenos

Jednostavna i sigurna kupovina proizvoda na WebShopu + dodatni popust za ?lanove MobiCash.
Odre?ivanje dnevnog limita na MobiCash ra?unu i kontrola potrošnje najmla?ih ?lanova u obitelji
.
Svaki Korisnik može koristiti ovu aplikaciju za mobilno pla?anje ukoliko ispunjava uvjete za pla?anje.
Uvjeti za korištenje MobiCash mobilne aplikacije:
- ?lanstvo i registracija u MobiCash sustavu
- depozit;
1. depozit kao gotov novac
2. depozit kao sklopljena polica životnog osiguranja

Primjer korištenja aplikacije kod kupovine proizvoda na prodajnom mjestu Partnera:
Posebnost ove aplikacije je pla?anje proizvoda na prodajnom mjestu gdje se izdaje ra?un za kupovinu proizvoda ili neke uslužne radnje preko POS-tableta.
- Aplikacija za Evidenciju prijenosa sredstava služi da Kupac može platiti ra?un na mjestu izdavanja ra?una u koliko Kupac neme mobitel kod sebe.
- Aplikacija za Evidenciju prijenosa sredstava ima mogu?nost izvršavati kontrolu nad ostvarenik klikovima što zna?i da Klikove obra?unava u pla?anju ra?una ( umanjuje ra?un za koli?inu klikova koji se oduzimlju od iznosa ra?una, a to je za 10% od iznosa ra?una.
- Upisom Korisni?kog broja i PIN-a u POS-tablet potvr?ujemo svoju identifikaciju sa kojom zadovoljavamo uvjete sigurnosti, te potvr?ivanje za prenosom sredstava prema Partneru.Detaljniji opis MobiCash Partner - Evidencija prikazan je u Korištenju aplikacije.

 

tablet Poklon 

3. MobiCash Partner - Prijenos

Jednostavna i sigurna kupovina proizvoda na WebShopu + dodatni popust za ?lanove MobiCash.
Odre?ivanje dnevnog limita na MobiCash ra?unu i kontrola potrošnje najmla?ih ?lanova u obitelji
.
Svaki Korisnik može koristiti ovu aplikaciju za mobilno pla?anje ukoliko ispunjava uvjete za pla?anje.
Uvjeti za korištenje MobiCash mobilne aplikacije:
- ?lanstvo i registracija u MobiCash sustavu
- depozit;
1. depozit kao gotov novac
2. depozit kao sklopljena polica životnog osiguranja

Primjer korištenja aplikacije kod kupovine proizvoda s WebShopa:
Posebnost ove aplikacije je pla?anje proizvoda prilikom dostave, odnosno na samom ku?nom pragu, nakon što Korisnik pregleda proizvod. Korisnik naru?uje proizvod sa WebShopa. Paket mu dolazi na adresu. Dostavlja? kod sebe ima PC tablet kao sredstvo prijenosa, tj. pla?anja. Korisnik preuzima paket, pregledava ga. Ukoliko je zadovoljan proizvodom, pla?a mobitelom putem MobiCash aplikacije. U istom trenutku Partnerov dostavlja? na svom PC tabletu potvr?uje prijenos sredstava sa Korisnikovog MobiCash ra?una na Partnerov MobiCash ra?un.
Ovim je kupovina završena; Korisnik je kupio željeni proizvod, a Partner je realizirao prodaju i dobio zadovoljnog Korisnika.Detaljniji opis MobiCash Prijenosa prikazan je u Korištenju aplikacije.

 
tablet Reklama

4. MobiCash Partner - Poklon

Pridružite se jedinstvenom na?inu nagra?ivanja vjernih kupaca. Svaki Partner koji drži do svojih kupaca dužan je evidentirati njihovu potrošnju u svojim objektima i zaslužno ih nagraditi.
MobiCash Poklon aplikacija upravo ?e vam sve to u?initi lakšim i suvremenijim, jer se sve vrši brzo i jednostavno putem PC tableta. Partner putem ove aplikacije odobrava Kupcima popust ili umanjuje iznos ra?una za BOD-ove koje je kupac skupio putem portala KunaZaKlik.

MobiCash je za svoje Partnere osmislio aplikaciju koja ?e pomo?i u prodaji i osigurati ve?i broj Korisnika.
Broj Korisnika se pove?ava sa kvalitetom usluge i dobrom cijenom ali Korisnici najviše vole ako dobivaju nešto u protuvrijednosti svoje potrošnje - poklon.
- ova aplikacija nagra?uje Korisnika direktno kod potrošnje - kad se ispune uvjeti Partnera za poklon
- Korisnik ima pravo dobiti / iskoristiti poklon ?im je ispunio uvjete, ne mora ?ekati sljede?u kupovinu
- ovom aplikacijom Partner ne mora strahovati da ?e trgovac ili konobar prevariti vlasnika u njegovoj dobroj namjeri prema Korisniku
- svi pokloni su pod kontrolom ?ak i kad Partner / voditelj nije u lokalu

Više o MobiCash Poklon aplikaciji možete pro?itati u Korištenju aplikacije.

 

tablet Prijenos 

5. MobiCash Partner - Reklama

Partneri, iskoristite mogu?nost modernog na?ina reklamiranja svojih proizvoda i usluga, kao i proizvoda i usluga Partnera u susjedstvu.

A sve to na jednom mjestu, putem PC tableta u Vašim poslovnim prostorima.

Omogu?ite Korisnicima da jednim klikom dobiju informacije o proizvodima, uslugama i dodatnim pogodnostima!

Omogu?ili smo Partneru da  kupi tablet po nabavnoj cijeni ili ga prihvatiti u mjese?ni najam.
Osim aplikacija koje pomažu Partneru da poboljša svoju produkciju,
- odlu?ili smo omogu?iti Partneru da sam može kontrolirati oglašavanje u svojoj sredini i da oglašavanje dijeli sa svojim Partnerom u susjedstvu
- da jedan drugome pomognu u proširenju prodaje
- da se lako do?e do informacija kod svog Partnera - susjeda
- da obavijesti susjedu da ima najbolji proizvod sa najboljom cijenom (tako blizu a tako daleko)
- Partner svoju reklamu može mijenjati svakodnevno bez velikog optere?enja

 
 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku